Úplné znění

I. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „podmínky“) společnosti Companies and Offices, a.s., identifikační číslo: 24183792, se sídlem Praha, Za zámečkem 745/17, PSČ 158 00, upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran.

1.2. Znění těchto podmínek může společnost měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění podmínek.

II. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

2.1. Ochrana osobních údajů zájemce, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2.2. Zájemce souhlasí se zpracováním všech svých osobních údajů, které společnosti poskytne. Zejména se jedná o tyto údaje: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a všechny ostatní údaje, které nad tento rámec uvede zájemce dobrovolně (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

2.3. Zájemce souhlasí se zpracováním osobních údajů společností, a to pro účely interní či předání těchto údajů poskytovatelům za účelem vyřízení poptávky zájemce a také zasílání informací a obchodních sdělení zájemci. Zároveň zájemce tímto prohlašuje, že si přečetl tyto podmínky, rozumí jim a souhlasí s nimi v plné šíři.

2.4. Zájemce bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě. Společnost má v souvislosti s tím plné právo je považovat za správné.

2.5. Zpracováním osobních údajů zájemce může společnost pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele (dále jen „zpracovatel“). Zájemce zároveň výslovně souhlasí s tím, že je společnost oprávněna předat osobní údaje zpracovateli za účelem zpracování pro vnitřní potřeby společnosti či poskytovatele.

2.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou avšak nezbytně nutnou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

2.7. Zájemce potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zájemce prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu ke společnosti odvolat písemným oznámením doručeným na adresu společnosti.

2.8. V případě, že by se zájemce domníval, že společnost, zpracovatel nebo poskytovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života zájemce nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje

nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
– požádat společnost, zpracovatele nebo poskytovatele o vysvětlení
– požadovat, aby společnost, zpracovatel nebo poskytovatel odstranili takto vzniklý stav

Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost zájemce podle předchozí věty shledána oprávněnou, společnost, zpracovatel nebo poskytovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li společnost, zpracovatel nebo poskytovatel žádosti, má zájemce právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění zájemce obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

2.9. Požádá-li zájemce o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu společnost povinna tuto informaci předat. Společnost má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

III. Rezervační systém a úhrada záloh

3.1. Zájemce prohlašuje, že po zaplacení zálohy jsou veškeré jím objednané služby závazné.

3.2. Zájemce souhlasí s tím, že společnost ready made mu bude rezervována po dobu 30-ti kal. dnů ode dne zaplacení rezervační zálohy v celé výši. Zájemce se zavazuje v této 30-ti denní lhůtě uzavřít svým podpisem smlouvy vše potřebné pro převod podílu v dané společnosti. V případě, že na straně zájemce k podpisu potřebných listin  ve stanovené lhůtě nedojde, zaplacená rezervační záloha se stává smluvní pokutou a takto bude zájemci vyúčtována. Rezervace společnosti ready made bude zároveň zrušena a společnost bude uvolněna pro dalšího klienta.

3.3. Jako smluvní pokuta bude zájemci vyúčtována také jakákoliv jiná zaplacená záloha na jím objednané služby, například založení nové společnosti s.r.o. na míru, a to v případě, pokud se zájemce ocitne po dobu více než 30-ti kal. dnů v prodlení s dodáním potřebných podkladů, listin, či se stane zcela nekontaktní.

IV. Závěrečná ustanovení

4.1. Je-li některé ustanovení podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, na místo neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce blíží. Neplatností, nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky podmínek vyžadují písemnou formu. V nejasnostech je potřeba podmínky vykládat dle jejich podstaty a smyslu. Žádné ustanovení podmínek není neplatné pro chyby v psaní a počtech, je-li význam tohoto ustanovení nepochybný. Obě strany tímto prohlašují, že uzavřeli podmínky bez nátlaku a ze své svobodné vůle.

Author

Spolecnostiasidla

Leave a comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *